Podmínky ochrany osobních údajů

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost Anton Global s.r.o. IČ 09938036 se sídlem Kaprova 42/14, Praha 1 110 00, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 345039 (dále také „My“) Vás jako návštěvníky našich webových stránek www.antonpets.com, zákazníky, informuje o níže popsaném shromažďování osobních údajů a zásadách jejich ochrany.

V těchto Zásadách ochrany osobních údajů („Zásady“) vysvětlujeme:

 • jaké Vaše osobní údaje budeme zpracovávat;
 • jak využíváme získané osobní údaje a na jakém právním základu;
 • kdo má k Vašim osobním údajům přístup;
 • po jakou dobu budeme Vaše osobní údaje zpracovávat;
 • jak Vaše osobní údaje zabezpečujeme; a
 • jaká máte ve vztahu k ochraně Vašich osobních údajů práva.

Oblast ochrany osobních údajů umí být složité téma, proto pokud byste nerozuměli jakýmkoliv informacím, můžete se na nás kdykoliv obrátit na e-mailové adrese zakaznici@antonpets.com .

Zpracování osobních údajů se řídí nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále v textu také jako „GDPR“).

JAKÉ VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE BUDEME ZPRACOVÁVAT 

Zpracováváme následující informace:

 • Osobní údaje, které nám zadáte při objednávce zboží na našem e-shopu. Při objednávce po Vás budeme vyžadovat Vaše jméno, příjmení, adresu dodání, adresu pro účely fakturace, e-mail a telefonní číslo. Dále můžeme v průběhu běhu zákonných lhůt zpracovávat další osobní údaje potřebné pro vyřízení reklamací či odstoupení od smlouvy.
 • Osobní údaje, které zadáte, když si zřídíte uživatelský účet. V takovém případě budeme zpracovávat Vaši e-mailovou adresu a další přístupové údaje.
 • Informace uvedené v kontaktním formuláři. Na webu www.antonpets.com se nachází rovněž kontaktní formulář, prostřednictvím kterého Nás můžete kontaktovat s nápady na zlepšení webových stránek, či se na Nás obrátit s jakýmkoliv dotazem. V takovém případě budeme zpracovávat Vaše identifikační a kontaktní údaje, abychom Vás mohli zpátky kontaktovat a ověřit, že se nejedná o spam.
 • Informace o Vaší aktivitě na našich webových stránkách. Návštěvou Našich stránek dochází k zaznamenávání Vaší aktivity na Našem webu. Využíváme technologie cookies k analyzování provozu na Našich webových stránkách. Když navštívíte Náš web, shromažďujeme informace o Vašem chování na webu, jako je počet navštívených stránek, délka návštěvy, navštívené stránky, opakování návštěv apod. Další informace o využití cookies jsou uvedené v Příloze A těchto Zásad.

 

JAK VYUŽÍVÁME ZÍSKANÉ INFORMACE A PRÁVNÍ DŮVOD PRO ZPRACOVÁNÍ 

Údaje z objednávek zboží budeme využívat pro účely:

  • splnění vzájemného smluvního vztahu, tedy abychom Vám mohli dodat výrobky, vyřídit reklamaci, zdokumentovat odstoupení od smlouvy a plnit další povinnosti vyplývající ze vzájemného smluvního vztahu. Právním důvodem pro zpracování je plnění smlouvy, jejíž jste smluvní stranou dle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR. Bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí z naší strany plnit.
  • Zároveň údaje potřebujeme, abychom splnili povinnosti vyplývající z právních předpisů, zejména abychom plnili povinnosti stanovené daňovými a účetními předpisy. Právním důvodem je nezbytnost pro splnění právní povinnosti dle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR. 
  • V případě, že by došlo ke sporu mezi Vámi a námi, budeme využívat osobní údaje také pro obhajobu vlastních nároků, přičemž takové zpracování je nezbytné pro účely našich oprávněných zájmů dle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, které spočívají v ochraně našich majetkových zájmů.
 • Vaši e-mailovou adresu zadanou při objednávce budeme využívat pro účely zasílání newsletterů. Zasílání newsletterů bude založeno na našem přímém marketingu, a zpracování je tak možné na základě našeho oprávněného zájmu dle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Zpracování za účelem přímého marketingu můžete kdykoliv odmítnout, a to kliknutím na odkaz v každém obchodním sdělení, či zaškrtnutím tlačítka „Nechci dostávat obchodní sdělení“ při dokončení objednávky na e-shopu. Pokud nejste našim zákazníkem a přihlásíte se k odběru obchodních sdělení, budeme vyžadovat Váš výslovný souhlas se zpracováním osobních údajů.
 • Údaje potřebné pro zřízení uživatelského účtu využíváme k tomu, abychom Vám zřídili uživatelský účet, umožnili jeho správu a zajistili jeho funkčnost. Právním důvodem je plnění smlouvy, jejíž jste smluvní stranou dle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR. Zároveň můžeme údaje využívat také pro účely a právní důvody uvedené výše.
 • Údaje z kontaktního formuláře využíváme pro účely vyřízení Vašeho dotazu či poptávky. Právní základ bude závislý na povaze dotazu, přičemž se může jednat o předsmluvní vyjednávání a v takovém případě je právním důvodem plnění smlouvy dle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR. Údaje také můžeme využít pro kontrolu odesílatele dotazu a vylepšování našich služeb, v takovém případě bude právním základem oprávněný zájem dle čl. 6 odst. 1 písm. f) spočívající v ochraně našich zájmu a zdokonalování poskytovaných služeb. Pokud jste našim zákazníkem, můžeme využívat zaslané údaje v kontaktním formuláři také pro účely kontaktování za účelem zaslání obchodního sdělení (například pokud získáme informace o Vašich mazlíčcích a budeme Vás chtít informovat o tom, kolik zboží byste si měl pro příště objednat atp.). Právním základem bude náš oprávněný zájem dle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, který spočívá v přímém marketingu a přizpůsobení se Vašim potřebám.
 • Informace shromážděné ze souborů cookies (při návštěvě našich webových stránek) využíváme k vylepšení uživatelského prostředí webových stránek a celkové kvality našich služeb.

 

KDO MÁ PŘÍSTUP K VAŠIM OSOBNÍM ÚDAJŮM 

Osobní údaje předáváme třetím stranám pouze za výše uvedenými účely, a to pouze v nezbytném rozsahu. 

K Vašim osobním údajům mají přístup níže uvedení příjemci:

 • přepravní společnosti, které zajišťují přepravu zboží;
 • společnosti, které zajišťují realizaci plateb na základě smlouvy (v takovém případě jsou však tyto společnosti samostatnými správci osobních údajů);
 • vývojáři a správci e-shopu, kteří se starají o technickou stránku e-shopu;
 • společnost Shoptet, a.s., která zajišťuje provoz e-shopu a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu;
 • společnost zajišťující zasílání newsletterů, konkrétně společnost ECOMAIL.CZ, s.r.o.​;
 • orgány státní správy, které zajišťují správu v oblasti daní a kontroly účetnictví, případně další orgány, které nás k předání osobních údajů vyzvou.

Vaše osobní údaje zpracováváme na území Evropské unie a nedochází tak k jejich předání mimo toto území.

 

PO JAKOU DOBU BUDEME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVAT 

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat pouze po dobu nezbytně nutnou k naplnění výše uvedených účelů, pro které byly shromážděny. 

Údaje získané pro plnění vzájemných smluvních povinností uchováváme po dobu trvání smluvního vztahu a poté po dobu nezbytnou pro ochranu našich právních nároků. Tato doba se bude odvíjet zejména od délky promlčení, které může činit až 10 let, případně lhůty pro uplatnění nároku na náhradu škody, tedy 15 let.

Pokud by byly osobní údaje ukládány na základě Vašeho souhlasu, bude doba uložení uvedená u tohoto souhlasu. 

Zákony nám rovněž mohou uložit delší dobu uchování, a to například z důvodu uchovávání účetnictví, daňových důvodů aj. 

Údaje z kontaktního formuláře jsou uchovány v závislosti na povahu sdělení v kontaktním formuláři, nikdy však nebudou uchovány déle, než po dobu trvání některého z účelů uvedeného výše.

 

JAKÁ MÁTE VE VZTAHU K OCHRANĚ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRÁVA 

Ve vztahu k námi prováděnému zpracování Vašich osobních údajů máte následující práva:

 • právo na přístup k osobním údajům;
 • právo na opravu;
 • právo na výmaz („právo být zapomenut“);
 • právo na omezení zpracování údajů;
 • právo vznést námitku proti zpracování;
 • právo na přenositelnost údajů;
 • právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů;
 • právo podat stížnost na zpracování osobních údajů.

Vaše práva jsou níže vysvětlena, abyste si dokázal/a udělat jasnější představu o jejich obsahu.

Právo na přístup znamená, že si kdykoliv můžete požádat o Naše potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud jsou, pak za jakými účely, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho je budeme zpracovávat, zda máte právo na opravu, výmaz, omezení zpracování či vznést námitku, odkud jsme osobní údaje získali a zda dochází na základě zpracování Vašich osobních údajů k automatizovanému rozhodování, včetně případného profilování. Také máte právo získat kopii Vašich osobních údajů, přičemž první poskytnutí je bezplatné, za další poskytnutí pak můžeme požadovat přiměřenou úhradu administrativních nákladů.

Právo na opravu znamená, že Nás kdykoliv můžete požádat o opravu či doplnění Vašich osobních údajů, pokud by byly nepřesné či neúplné.

Právo na výmaz znamená, že musíme vymazat Vaše osobní údaje pokud (i) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (ii) zpracování je protiprávní, (iii) vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, (iv) ukládá Nám to zákonná povinnost nebo (v) ve vztahu k osobním údajům, k jejichž zpracování jste udělil souhlas, tento souhlas odvoláte.

Právo na omezení zpracování znamená, že dokud nevyřešíme jakékoliv sporné otázky ohledně zpracování Vašich osobních údajů, nesmíme Vaše osobní údaje zpracovávat jinak než tak, že je budeme mít pouze uloženy a případně je můžeme použít pouze s Vaším souhlasem nebo z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků.

Právo vznést námitku znamená, že můžete vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, které zpracováváme pro účely přímého marketingu nebo z důvodu oprávněného zájmu. Pokud vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již Vaše osobní údaje pro tyto účely zpracovávány. V případě námitky proti zpracování, založeného na dalších důvodech, bude tato námitka vyhodnocena a následně Vám sdělíme, zda jsme jí vyhověli a Vaše údaje nebudeme nadále zpracovávat, nebo že námitka nebyla důvodná a zpracování bude pokračovat. Každopádně po dobu, než bude námitka vyřešena, bude zpracování omezeno.

Právo na přenositelnost znamená, že máte právo získat osobní údaje, které se Vás týkají a které jste nám poskytli na základě souhlasu nebo smlouvy, a které jsou zároveň zpracovávány automatizovaně, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo na to, aby byly tyto osobní údaje předány přímo jinému správci.

Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů znamená, že můžete kdykoliv odvolat svůj udělený souhlas (tam, kde jsme jej od Vás vyžadovali), přičemž takové odvolání nesmí být složitější, než jeho udělení. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost před jeho odvoláním.

Pokud máte připomínky nebo stížnost týkající se ochrany osobních údajů nebo dotaz, či uplatňujete některé ze svých práv, kontaktujte nás na e-mailové adrese zakaznici@antonpets.com . Na vaše dotazy či připomínky odpovíme co nejdříve, nejpozději do jednoho měsíce.

Na naši činnost taktéž dohlíží Úřad pro ochranu osobních údajů, u kterého můžete v případě Vaší nespokojenosti podat stížnost. Více se dozvíte na internetových stránkách úřadu (www.uoou.cz). 

ZMĚNY ZÁSAD

Tyto Zásady mohou být čas od času změněny. Všechny změny Zásad zveřejníme na www.antonpets.com/podminky-ochrany-osobnich-udaju a pokud se bude jednat o významné změny (například v souvislosti s uživatelským účtem), budeme Vás informovat podrobněji (v případě některých služeb můžeme změny Zásad oznamovat e-mailem). Předchozí verze těchto Zásad pro Vás archivujeme, abyste k nim měli i v budoucnu přístup.

Tyto Zásady jsou účinné od 1.4.2021.

 

PŘÍLOHA A

POUŽITÍ COOKIES NA NAŠICH WEBOVÝCH STRÁNKÁCH 

Co jsou to cookies? 

Cookies jsou malé textové soubory, které webové stránky ukládají na Váš počítač nebo mobilní zařízení v okamžiku, kdy tyto stránky začnete využívat. Stránky si tak na určitou dobu zapamatují Vaše preference a úkony, které jste na nich provedli (např. přihlašovací údaje, jazyk, velikost písma a jiné zobrazovací preference), takže tyto údaje pak nemusíte zadávat znovu a přeskakovat z jedné stránky na druhou.

Naše webové stránky využívají soubory cookies třetích stran, které jsou uvedeny níže. 

Proč cookies používáme? 

Soubory cookies využíváme k následujícím účelům:

 • K tomu, aby naše webové stránky fungovaly tak, jak byste očekávali;
 • Zrychlení a lepší zabezpečení;
 • Neustálé zlepšování našich webových stránek;
 • Chceme, aby byl náš marketing efektivnějším (což nám v důsledku umožňuje poskytovat naše produkty nejlepším způsobem).

Cookies nepoužíváme k:

 • Shromažďování jakýchkoliv citlivých údajů;
 • Získání provize z prodeje.

O všech cookies, které používáme, se můžete dozvědět níže.

 

Více informací o cookies

Cookies použité ke správnému fungování e-shopu 

Některé cookies používáme k tomu, aby náš e-shop fungoval tak, jak byste očekávali. Jedná se o následující cookies:

 • CookiesOK – prostřednictvím této cookies sbíráme souhlas s používáním cookies;
 • externalFontsLoaded – slouží ke správnému zobrazování textu;
 • informationBanner – zajišťuje zobrazení informace o cookies;
 • pscart – slouží k uložení produktů v nákupním košíku;
 • PHPSESSID – dočasná cookies, která uživateli udělí ID;
 • previousURL – ukládá informace o předešlé navštívené stránce.

Bohužel neexistuje způsob, jak zabránit používání těchto cookies jinak než přestat používat e-shop.

 

Funkce třetích stran 

Veškeré údaje jsou prostřednictvím našich webových stránek shromažďovány pomocí následujících marketingových nástrojů:

Google Analytics

Podrobnější popis jednotlivých cookies včetně informace o tom, jaká data může využívat tato třetí strana naleznete na adrese: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage.

 Smartsupp a Smartlook

Podrobnější popis jednotlivých cookies a způsob nastavení ochrany osobních údajů je uveden na této adrese: https://www.smartsupp.com/cs/help/ochrana-osobnich-udaju-gdpr/.

Dále mohou být v rámci e-shopu využívány marketingové cookies od Google Adwords, Seznam Sklil, Facebook audience, Twitter a LinkedIn. 

Jak odmítnout používání souborů cookies 

Na souborech cookies jsou založeny některé funkce našich webových stránek. I v případě, že jste udělili souhlas s užíváním cookies, které sledují Vaše chování na webových stránkách, můžete jejich užívání následně blokovat. Pokud se rozhodnete soubory cookies blokovat, nebudete se pravděpodobně moci přihlásit nebo tyto funkce používat a může dojít ke ztrátě předvoleb, které jsou na souborech cookies založené. Používání souborů cookies lze nastavit pomocí Vašeho internetového prohlížeče. Většina prohlížečů soubory cookies automaticky přijímá již ve výchozím nastavení. Soubory cookies lze pomocí Vašeho webového prohlížeče odmítnout nebo nastavit užívání jen některých souborů cookies.

Informace o prohlížečích a o způsobu nastavení předvoleb pro soubory cookies můžete nalézt na následujících webových stránkách:

Účinný nástroj pro správu souborů cookies je též k dispozici na stránkách http://www.youronlinechoices.com/cz/Zpět do obchodu